Zabloudil

Užitečné informace na cesty

Letecká přeprava

Všechny lety jsou provozovány renomovanými leteckými společnostmi. Na základě předpisů a úmluv běžných v mezinárodní letecké dopravě si touroperátoři vyhrazují možnost změny místa odletu, trasy letu (příp.mezipřistání), letecké společnosti, typu letadla a letového plánu. Přesné platné časy odletu a příletu jsou uvedeny ve Vašich cestovních dokladech (letence).
 

 

První a poslední den leteckých zájezdů je určen k přepravě a nikoliv již k vlastní dovolené. Nelze též vycházet z toho, že se odlety uskuteční dopoledne a zpáteční lety večer. Jak odlet, tak i přílet se může uskutečnit v kteroukoliv dobu, jak v ranních, tak i v nočních hodinách. Let může z hlediska délky trvání částečně nebo i zcela zasahovat do dne následujícího. Změny letových časů se mohou uskutečnit i krátkodobě (v některých případech i několik hodin před odletem) a zpoždění jsou v posledních letech běžná. Je to způsobeno nejenom počasím, ale zejména přeplněním vzdušných koridorů. Touroperátoři maximálně usilují o vyloučení těchto rušivých vlivů a prosí v případě změny odletových časů, popř. při zpoždění, o Vaše pochopení.
 

Odbavení

Odbaveni budete zpravidla na letišti, kde je přítomen zástupce pořádajícího touroperátora.  U zájezdů do exotických destinací, eurovíkendů a u individuálních zájezdů zasílá touroperátor pokyny a doklady na adresu klienta, emailem nebo faxem.
 

Přeprava zavazadel

Každý cestující má nárok na bezplatnou dopravu zavazadla včetně kabinového do max. váhy, která je stanovena leteckou společností (zpravidla 20 kg  do zavazadlového prostoru a 5 kg příruční zavazadlo na palubu). Tuto informaci obdržíte vždy v pokynech před cestou, které Vám budou zaslány nejpozději 3 dny před zahájením zájezdu.
Při nadváze zavazadel je zpravidla účtován poplatek. Kabinové zavazadlo nesmí podle mezinárodních předpisů z bezpečnostních důvodů obsahovat předměty, které lze klasifikovat jako nebezpečné.
Pokud budou v příručním zavazadle nalezeny tyto nebezpečné předměty, mají pracovníci letištní správy právo na jejich zabavení a likvidaci. Zejména upozorňujeme na manikůrní nůžky, nože, zápalky, spreje, apod. Doporučujeme připojištění pro případ ztráty a nebo poškození zavazadel. Jestli jsou zavazadla poškozená, opožděná, ztracená nebo zničená, musí cestující podat stížnost písemně leteckému dopravci co nejdříve. V případě poškození odbavených zavazadel musí cestující podat písemnou stížnost do sedmi dnů a pokud byla zpožděná, pak do 21 dnů, v obou případech od data, kdy byla zavazadla cestujícímu vydána.
 

Přeprava zvířat

Zvířata (pes/kočka) do maximální váhy 5 kg lze přepravovat na palubě letadla za zvláštních podmínek.
Ostatní zvířata je možno přepravovat v klimatizovaném zavazadlovém prostoru v dolní části letadla ve zvláštních kontejnerech určených k tomuto účelu. Přeprava všech zvířat musí být ohlášena již při rezervaci a je zpoplatněna.
 

Jízdní kola, surfy

Přeprava neskladných zavazadel (např. jízdních kol, surfů apod.) musí být nahlášena u touroperátora již při knihování zájezdu (většinou za poplatek). Z bezpečnostních důvodů se nemohou výše uvedené předměty zpravidla převážet autobusy určenými pro transfer do/z hotelu. Odpovídající doprava je zajišťována na vlastní náklady zákazníkem. Přepravu může za poplatek zajistit i touroperátor. Na tuto přepravu se však nevztahuje cestovní pojištění a touroperátor nenese odpovědnost za škody jakéhokoliv druhu, způsobené na přepravovaném předmětu.
 

Vyloučení z přepravy

Touroperátor, pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit klienta z přepravy nebo z celého zájezdu či sportovní akce, pokud svým jednáním a chováním narušuje jeho chod, popř. hrozí nebezpečí, že by tato situace mohla nastat.
Vyloučena je přeprava osob v podnapilém stavu. Z přepravy však mohou být vyloučeni i klienti, kteří např. v případě zpoždění slovně napadají zástupce touroperátora nebo pořadatele, nebo se vulgárně a hrubě vyjadřují o této společnosti či jejích zástupcích.
V případě vyloučení z přepravy nebo ze sportovní akce nebo zájezdu zaniká nárok klienta na úhradu nečerpaných služeb.
Cestující je povinen dodržovat během letecké přepravy zákaz kouření po dobu celého letu. Neuposlechne-li cestující ani poté, vystavuje se nebezpečí trestního stíhání pro trestný čin obecného ohrožení.
 

Přeprava těhotných žen

Při dopravě těhotných žen do konce 34. týdne těhotenství, které jsou bez zdravotních komplikací, není vyžadováno potvrzení ošetřujícího lékaře. Pokud má těhotná žena v době do konce 34. týdne těhotenství zdravotní problémy, je nutné předložit na předepsaném formuláři potvrzení ošetřujícího lékaře, že těhotná žena může absolvovat leteckou dopravu. Při dopravě těhotných žen od konce 34. týdne těhotenství je vždy nutné předložit lékařské potvrzení na formuláři, který Vám na vyžádání zašleme. Lékařské potvrzení nesmí být vystaveno dříve než 6 dní před nástupem cesty.
Více informací najdete v přepravních podmínkách jednotlivých dopravců.
 

Autokarová přeprava

Nabízíme zájezdy a sportovní akce českých i slovenských touroperatorů a pořadatelů. U autobusové dopravy slovenské CK jsou svozy vymezeny pouze v rámci Slovenské republiky. Dopravu do nejbližšího svozového místa na území Slovenské republiky si musí klienti z České republiky zajistit individuálně. Totéž platí pro klienty s bydlištěm ve Slovenské republice, kteří si objednají zájezd autobusovou dopravou u českého touroperátora nebo pořadatele.
 

Pojištění

Před odjezdem se pojistěte. Zcela nezbytné je sjednání pojištění úhrady léčebných výloh pro pobyt v zahraničí. Bez pojištění nedoporučujeme vůbec vycestovat! S obsahem pojistné smlouvy se důkladně seznamte. Současně se informujte, se kterými státy má ČR sjednáno poskytování bezplatné zdravotní péče. Tyto informace najdete na www.mzcr.cz
 

Proč uzavřít cestovní pojištění?
Výjezd do zahraničí bychom tedy neměli podceňovat z hlediska případných rizik i v případech, kdy jde o krátkodobý pobyt. Cestovní zdravotní pojištění při pobytu v cizině chrání před rizikem spojeným s náhlým onemocněním či úrazem. Sjednáním pojistné smlouvy se vyhnete mnohým komplikacím v případě náhlého onemocnění či úrazu, neboť náklady spojené s léčením v cizině mohou, v případě chybějícího pojištění, způsobit značné starosti a finanční potíže.

Proč doporučujeme uzavřít komerční pojištění i do členských zemí EU?
Protože ze zákonného zdravotního pojištění český občan:

  • má nárok na náhradu nezbytné lékařské péče poskytnuté pouze ve státních zařízeních
  • nemá nárok na náhradu nákladů na převoz do ČR (při nemoci, úrazu či úmrtí)
  • nemá nárok na jakoukoliv asistenční službu
  • hradí stejnou spoluúčast jako místní pojištěnci (za léky, stomatologické zákroky, pobyt v nemocnic atd.)
  • vynaložená spoluúčast na škodě ve většině případů vysoko přesáhne částku, kterou by klient zaplatil při uzavření pojistné smlouvy

 

Pojištění si můžete sjednat sami po internetu ZDE.
 

Proč nespoléhat na cestovní pojištění zahrnuté do služeb u kreditních karet?
Cestovní pojistka je často součástí či doplňkem platebních karet. Možná jste i s celou rodinou v zahraničí "v bezpečí" a ani to nevíte, nebo naopak spoléháte na pojistku, která Vám v případě potřeby neuhradí téměř nic. Některé produkty se například vůbec nevztahují na zimní sporty. Peněžní ústavy také "přibalují" pojistku, která kryje jen riziko smrti úrazem a invalidity následkem úrazu, navíc s maximálním pojistným limitem jen 500 000 Kč. Pokud si ale klient připlatí, získá pro sebe i rodinu standardní krytí (limit na léčebné výlohy činí 1,5 milionu Kč.)
 

Cestovní pojistka je často součástí či doplňkem platebních karet. Možná jste i s celou rodinou v zahraničí "v bezpečí" a ani to nevíte, nebo naopak spoléháte na pojistku, která Vám v případě potřeby neuhradí téměř nic. Některé produkty se například vůbec nevztahují na zimní sporty. Peněžní ústavy také "přibalují" pojistku, která kryje jen riziko smrti úrazem a invalidity následkem úrazu, navíc s maximálním pojistným limitem jen 500 000 Kč. Pokud si ale klient připlatí, získá pro sebe i rodinu standardní krytí (limit na léčebné výlohy činí 1,5 milionu Kč.)
 

Součástí pojištění u kreditních karet nemusí být připojištění pro případ storna zájezdu ze strany klienta, kdy výše stornopoplatků může dosáhnout až 100% a není možné je nárokovat po touroperátorovi.
Prosím ověřte si informace týkající se cestovního pojištění u Vašeho bankovního ústavu.
V ceně zájezdu je vždy u českých touroperátorů i pojištění záruky pro případ úpadku CK (u slovenských se toto pojištění povinně připlácí). Certifikát dokládající uvedené pojištění získáte u CA, nebo na webových stránkách touroperátora.
 

Pasové a vízové formality

Každý cestující je povinen mít s sebou do zahraničí platný cestovní pas. Pro cesty do Egypta je nutné mít v pase udělené vízum, které si občané ČR a SR zakoupí po příletu do Egypta na letišti, případně prostřednictvím pořádajícího touroperátora. Cena za vízum většinou není zahrnuta v ceně zájezdu, podrobnosti Vám budou sděleny při nezávazné rezervaci nebo objednání zájezdu. Občané ostatních států jsou povinni si veškeré vízové formality zajistit sami ještě před vycestováním.
Platnost pasu je stanovena pro každou destinaci individuálně. U většiny destinací se jedná o platnost 6 měsíců po návratu z dovolené. Bližší informace najdete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky na www.mzv.cz.
 

Poznávací zájezdy

Především u poznávacích zájezdů upozorňujeme na určitá omezení návštěv historických, náboženských a jiných pamětihodností ve dnech státních a náboženských svátků nebo oslav v místě pobytu, případně na další omezení dle podmínek pro vstup do jednotlivých památek, zemí (min. akceptovatelného oblečení, apod.).
 

Zastoupení touroperátora nebo pořadatele v místě pobytu

Touroperátoři i pořadatelé zajišťují pro své klienty česky nebo slovensky mluvící zástupce v místě pobytu. Tato služba nemusí být u individuálních zájezdů "na míru". Pokud se vyskytne během Vašeho pobytu jakýkoliv problém, oznamte tuto skutečnost zástupci přímo v místě pobytu. Zájmem nás všech je, aby byl problém na místě vyřešen a abyste odjížděli z dovolené spokojeni. Servis v exotických destinacích je většinou uskutečňován prostřednictvím obchodních partnerů pořádajícího touroperátora. To znamená, že bývá v němčině nebo angličtině a jeho rozsah se omezuje na zajištění základních informací, event. zprostředkování výletů.

Vytvářím objednávku...